การเขียนแผนก่อนเริ่มธุรกิจ มีข้อดีอย่างไร


การเขียนธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มดำเนินกิจการ เป็นสิ่งที่กำหนดว่าธุรกิจจะเป็นไปในรูปแบบใด ทำให้มีแนวคิดและเป้าหมายที่ชัดเจน สำหรับผู้ที่กำลังขยายกิจการจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของผู้ร่วมลงทุนด้วย ซึ่งการเขียนแผนธุรกิจนั้นมีความซับซ้อน ทำให้ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น เพาะแผนธุรกิจนั้นส่งผลไปถึงระยะยาว
การเขียนบทสรุปของผู้บริหาร เป็นส่วนที่ผู้ร่วมลงทุน และสถาบันทางการเงินใช้ตัดสินใจ เพราเป็นสิ่งที่บอกถึงความน่าเชื่อถือ โดยควรเน้นเรื่องโอกาสทางการตลาดที่ธุรกิจของเราคิดจะทำ และแสดงให้เห็นถึงสินค้าและบริการของเรานั้นจะสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดที่ว่าได้อย่างไรบ้าง เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการร่วมลงทุน
การเขียนประวัติย่อของกิจการ ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อตั้ง การจดทะเบียน การดำเนินธุรกิจ แนวคิดและที่มาของการมองเห็นตลาด ไปจนถึงการคิดค้นและพัฒนาสินค้าและบริการขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่กิจการต้องได้รับในช่วงระยะเวลาของแผนนั่นเอง การวางแผนเป้าหมายทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือนั้นคุณจะต้องแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ ที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
แผนการตลาดผู้เขียนจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อหาเป้าหมายทางการตลาด และสร้างกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อความได้เปรียบคู่แข่งทางการตลาด และกลยุทธ์ต่างๆของคู่แข่งด้วย นอกจากนี้แผนการเงินก็เป็นสิ่งสำคัญ มีส่วนช่วยให้ผู้ร่วมลงทุนและสถานบันการเงินเกิดความมั่นใจ เพราะถ้าหากเราตั้งสมมติฐานทางการเงินอย่างสมเหตุสมผลเราก็จะดูน่าเชื่อถือ ในทางตรงกันข้ามถ้าเราตั้งสมมติฐานทางการเงินไม่สมเหตุสมผลก็จะทำให้เราดูอ่อนประสบการณ์ไปโดยปริยาย
นอกจากแผนธุรกิจเบื้องต้นแล้ว การมีแผนสำรองไว้ยามฉุกเฉิน ไว้รองรับกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น คู่แข่งขายสินค้าตัดราคา สินค้าถูกเลียนแบบ หรือกิจการได้รับผลในด้านลบ ผู้ประกอบการจึงควรเตรียมความพร้อมในการอธิบายไว้ล่วงหน้า เพราะนอกจากจะได้เป็นการเตรียมการในการแก้ปัญหาแล้ว ยังทำให้ผู้ร่วมลงทุน และสถาบันการเงินเห็นความพร้อมของเราอีกด้วย ซึ่งการเขียนแผนธุรกิจที่ดีนั้นจะทำให้ธุรกิจมีความชัดเจน ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพด้านธุรกิจด้วย ทำให้ถึงเป้าหมายได้รวดเร็วมากขึ้น

การตลาดมีความสำคัญต่อการบริหารองค์กรธุรกิจและองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร

5

ปัจจุบันการตลาดมีความสำคัญต่อการบริหารองค์กรธุรกิจและองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ให้ประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการบริหารองค์กรทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคการค้าเสรี ซึ่งการค้าและการลงทุนมีความเสรีและเปิดกว้างทางการตลาดมากขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก ภายใต้กรอบที่กำหนดโดยองค์การการค้าโลกหรือในยุคเศรษฐกิจใหม่ที่เกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึงบทบาทของเทคโนโลยีสาร สนเทศและระบบเครือข่าย Internet ซึ่งได้เพิ่มประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น และพัฒนาเป็นระบบการค้าบนเครือข่าย Internet หรือธุรกิจ E-Commerce ซึ่งปัจจุบัน ถือเป็นช่องทางการตลาดที่มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีมูลค่าการค้าสูงนับเป็นแสนล้านบาทต่อปี ทั้งที่เริ่มแพร่หลายภายในเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาเท่านั้น การตลาดจึงถือเป็นหัวใจหลักที่สำคัญที่จะนำองค์กรสู่ความสำเร็จภายใต้สภาพแวดล้อมในการดำเนินงานในปัจจุบัน

การตลาด ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน และมีผู้ให้ความหมายหรือนิยามของการตลาดไว้เป็นจำนวนมาก เช่นPeter Drucker ให้ความหมายของการตลาด ดังนี้ “การตลาด คือความพยายามทำให้การขายขยายกว้างออกไป และด้วยความรวดเร็วที่สุด”William J. Stanton ได้กล่าวไว้ว่า “การตลาด หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด ที่สามารถส่งผลกระทบระหว่างกันได้ เช่น การกำหนดราคา การจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ และการส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า ทั้งในปัจจุบันและผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคต” สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ให้ให้นิยามคำว่าการตลาดไว้ดังนี้ “การตลาด หมายถึง กระบวนการวางแผนและบริหารในด้านแนวความคิด การกำหนดราคา การส่งเสริมการตลาด การจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคได้รับความสุขความพอใจและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร”Dr. Philip Kotler ศาสตราจารย์ด้านการตลาดที่มีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้นิยามของการตลาดว่า “การตลาด คือ กิจกรรมต่างๆ ที่มนุษย์กระทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นและความต้องการให้เป็นที่พอใจโดยผ่านกระบวนการการแลกเปลี่ยน”

การทำการตลาดแบบ Nostalgic Marketing ใช้ต้นทุนต่ำ และมีคู่แข่งน้อย

ในแต่ละช่วงเวลาของมนุษย์ได้ผ่านช่วงวัยต่างๆ สิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหลายต่อหลายครั้งได้พบเจอหรือสัมผัสได้ด้วยตนเอง ทำให้เกิดความประทับใจ และหวนถึงความหลัง เพราะเหตุนี้จึงทำให้เกิดการตลาดแบบย้อนยุค(Nostalgic Marketing) หรือเรียกว่า การตลาดแบบถวิลหาอดีต ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการย้อนกลับไปสัมผัสความประทับใจในอดีตอีกครั้ง ถึงแม้การตลาดประเภทนี้จะสวนกระแสการเติบโตของยุคสมัยของเทคโนโลยีก็ตาม แต่ก็ไม่มีผลต่อการทำการตลาดแบบ Nostalgic Marketing เลย แถมยังสามารถไปด้วยกันได้ ซึ่งผู้ประกอบต้องทำความเข้าใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ

Nostalgic Marketing เป็นการตลาดที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจได้มาก เพราะการตลาดประเภทนี้นำความคลาสสิกในอดีตมาเป็นจุดขายเสนอต่อผู้บริโภค เป็นจุดเด่นที่จะพัฒนากลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของธุรกิจ จะเห็นได้จากโรงแรมต่างๆที่เอาไทยมาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งสถานที่ หรือใช้การแต่งตัวแบบย้อนยุคมาใช้เป็นเครื่องแบบของพนักงาน ทำให้ในหลายๆโรงแรมประสบความสำเร็จไปแล้วมากมาย เพราะผู้บริโภคจดจำความเป็นเอกลักษณ์ และไม่ทำให้กลืนไปกับธุรกิจประเภทเดียวกันอีกด้วย

การทำการตลาดแบบ Nostalgic Marketing ใช้เงินลงทุนที่ต่ำเมื่อเทียบกับการทำการตลาดแบบอื่น ที่ใช้การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นจุดขาย และเพราะมีรูปแบบย้อนยุคเป็นจุดขายจึงทำให้สามารถคาดคะเนและกำหนดรูปแบบได้ตามความต้องการ ไม่มีข้อจำกัดในการทำการตลาด สามารถหยิบมาทำการดีไซน์ได้ด้วยตนเอง โดยผู้ประกอบการสามารถนำของเก่ามาใช้ตกแต่งเพื่อขายให้กับผู้บริโภคได้

ยกตัวอย่างการทำการตลาดแบบ Nostalgic Marketing ก็เช่น ที่ตลาดน้ำอัมพวาในส่วนของบ้านพักโฮมสเตย์ ซึ่งบ้านผ่านการใช้งานจริงจากเจ้าของบ้าน เพียงแต่ปรับแต่งโดยการเพิ่มเตียงเข้าไปให้นักท่องเที่ยวได้พักอาศัย เพราะนักท่องเที่ยวส่วนมากที่มาพักผ่อนก็เพื่อต้องการสัมผัสบ้านไม้แบบในอดีตซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของไทยในอดีตที่หาได้ยากในยุคสมัยใหม่

รูปแบบการตลาดในยุคนี้น้อยมากที่จะหยิบนำอดีตมาประยุกต์ ด้วยคิดที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วไม่น่าจะได้รับความสนใจจากผู้คนอีก รูปแบบ Nostalgic Marketing จึงน่าสนใจมากในการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีผู้ประกอบการให้ความสนใจน้อย ถ้าผู้ประกอบการสามารถทำการลาดแบบย้อนยุคได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคได้ จุดเด่นนั้นจะช่วยให้ธุรกิจสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาดได้มากทีเดียว

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการตลาดที่ดี


การเริ่มต้นเขียนแผนการตลาดนั้นจะต้องทำความเข้าใจในธุรกิจให้ถ่องแท้ก่อนที่จะเริ่มเขียนแผนการตลาด เพราะจะช่วยให้เขียนแผนการตลาดออกมานั้นเป็นไปตามโครงสร้างของธุรกิจที่ถูกต้อง ฉะนั้นแล้วการเขียนแผนการตลาดให้ออกมาดูดีและสามารถนำไปใช้ได้จริงนั้น จะต้องเขียนให้สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้
1.มีแรงบันดาลใจ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเขียนแผนการตลาด โดยทำให้ผู้เขียนสามารถนำเสนอแผนการต่างๆออกมาได้เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสในธุรกิจได้อีกด้วย
2.มีความมุ่งมั่น เพราหากขาดความมุ่งมั่นก็จะทำให้ไม่สามารถนำเสนอแผนการตลาดให้ออกมาดีและเหนือกว่าคู่แข่งขันได้
3.มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล เพราะหากไม่มีสายตาอันกว้างไกลก็ไม่สามารถที่จะนำเสนอแผนการตลาดที่ดีได้
4.ต้องมีจุดที่แตกต่าง เพราะหากมีความคิดที่แตกต่างก็จะสามารถนำมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
5.มีเวลาที่เหมาะสม เพราะหากมีเวลาที่เพียงพอก็จะช่วยให้คิดและวางแผนงานได้อย่างมีระบบ ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูล การวิเคราะห์คู่แข่งและการวางแผนในเรื่องของงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกัน
6.มีความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งในการเขียนแผนการตลาดที่ดีนั้น จะต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่างเจ้าของธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ
7.ต้องมีความสอดคล้องกับธุรกิจ เพราะจะทำให้ธุรกิจได้ประโยชน์มากที่สุด
8.ต้องมีความกล้า เพราะเป็นสิ่งสำคัญของการเขียนแผนการตลาดที่แตกต่างกับคู่แข่งได้ โดยจะต้องกล้าคิด กล้าวางแผนและกล้าที่จะทำ
9.มีงบประมาณที่เพียงพอ เพราะในการเขียนแผนการตลาดที่ดีนั้นจะต้องคำนึงถึงงบประมาณที่เหมาะสม และสามารถที่จะวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับงบประมาณนั้นๆรวมถึงสามารถทำให้เกิดประโยชน์จากการวางแผนมากที่สุด ซึ่งการเขียนแผนการตลาดและการวางแผนการตลาดที่ดี ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณที่มากแล้วจะประสบความสำเร็จเสมอไป แต่การใช้งบประมาณที่ฉลาดจะมีโอกาสประสบความสำเร็จยิ่งกว่าด้วย
ดังนั้นการเขียนแผนการตลาดที่ดีจะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ เพื่อจะช่วยให้ธุรกิจเหล่านั้นประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี หากมีการวางแผนที่ดีก็จะทำให้มีโอกาสที่ธุรกิจนั้นมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ศึกษาขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการสร้างแผนการตลาดที่ดีเพื่อธุรกิจ


การดำเนินกิจการทางธุรกิจจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าไว้ โดยการวางแผนการตลาด คือ แผนเพื่อหารายได้ในการดำเนินธุรกิจฉะนั้นแล้วจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนงานทางการตลาดจะช่วยให้สามารถมองเห็นแนวทางที่ถูกต้องและขั้นตอนการลงมือทำงานต่างๆได้ ซึ่งแผนการตลาดสามารถช่วยแยกแยะว่าลูกค้ากลุ่มใดคือกลุ่มเป้าหมายที่ดีที่สุดมีการเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทกับข้อมูลของอุตสาหกรรมและตลาด มีการติดตามผลลัพธ์เพื่อจะได้เรียนรู้ว่าอะไรที่ใช้ได้ผลบ้าง เพราะถ้าหากไม่มีแผนก็อาจเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่อาจไปไม่ถูกทิศทางก็ได้ ดังนั้นการสร้างแผนงานการตลาด ประกอบไปด้วย
1.กำหนดจุดยืนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมกับตลาดแล้วหรือยังราคา การขายสินค้าหรือบริการในปริมาณที่ทำให้กล่มลูกค้าเป้าหมายรู้สึกพอใจ การส่งเสริมการขายเป็นการสร้างมุมมองที่เหมาะสมสำหรับช่องทางต่างๆ และสถานที่ ซึ่งเป็นช่องทางการส่งสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายได้เพราหากเสนอสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมกับราคาแก่ลูกค้าได้ นั่นแสดงว่าบรรลุเป้าหมายที่ต้องการแล้ว
2.การพึงพาความรู้จากคนที่เชื่อใจได้ เช่นสมาชิกในครอบครัว เพื่อน พนักงาน หรือผู้เชี่ยวชาญ
3.การรับฟังลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต้องทราบว่าลูกค้ามีปฏิกริยาอย่างไรกับสินค้าของเรา ราคา บริการ การส่งสินค้า และอื่นๆ โดยการสอบถามทางโทรศัพท์ส่งแบบสำรวจไปทางอีเมล์ และควรจะมีการแจกของรางวัลบางอย่างเพื่อกระตุ้นให้มีผู้ตอบแบบสอบถามมามากๆ
4.การร่างแผนการ โดยการสรุปสภาพตลาดและเป้าหมายมีนโยบายที่เหมาะสมสำหรับตลาดค่าใช้จ่ายและทรัพยากร รวมทั้งวิธีการจัดสรรและอื่นๆ
5.การติดตามผล มีการประเมินผลลงไปในแผนการเพื่อใช้วัดผลกิจกรรมการตลาดว่าได้ผลหรือไม่ จากนั้นทำการทบทวนแนวทางใหม่
จะเห็นได้ว่าแผนธุรกิจมีความสำคัญมากสำหรับการเริ่มต้นและการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการทุกขนาด เพราะแผนธุรกิจจะถ่ายทอดความคิดของผู้ทำธุรกิจออกมาเป็นช่องทางแห่งโอกาสทางธุรกิจ แผนธุรกิจจะช่วยกำหนดทิศทาง รวมถึงชี้แนะขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อจะช่วยให้ธุรกิจมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและก้าวทันต่อการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบันนี้

จุดมุ่งหมายที่มีการวางแผนการตลาดตามที่คาดหวัง

การหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน

โดยใช้ปัจจัยต่างๆและมีเหตุผลเพื่อให้การดำเนินงานในอนาคตเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพที่สุด กระบวนการวางแผน คือ กระบวนการในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม องค์กรทั้งภายในและภายนอก วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คาดหวัง เพื่อให้องค์การเป็นและไปให้ถึงในอนาคต วิธีการเพื่อนำไปสู่จุดหมายที่ต้องการและการปฏิบัติที่คาดหวัง เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น สิ่งเหล่านี้คือกระบวนการในการวางแผน ซึ่งเป็นกระบวนการของการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทำอะไร อย่างไร มีการเลือกวัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการ และวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นอย่างไร

แผนการตลาด เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่สุดต่อความสำเร็จของธุรกิจหนึ่งๆ ธุรกิจใดๆก็ตามที่ประสบผลสำเร็จในปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่เป็นธุรกิจที่มีการวางแผนการตลาดอย่างดีเยี่ยม นอกจากจะมีแผนการตลาดแล้ว ธุรกิจเหล่านี้ยังมีวงรอบในการทบทวนแผนการตลาดอีกด้วย อย่างน้อยทุกๆสามเดือน แต่ถ้าจะให้ดีมีการทบทวนทุกๆเดือน การทบทวนแผนการตลาดอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ธุรกิจของท่านทราบว่า ท่านได้เดินทางไปตามเป้าหมายหรือไม่ แผนการตลาดควรจะถูกกำหนดเป็นแผนการตลาดที่ครอบคลุมระยะเวลาหนึ่งปี ในกรณีของธุรกิจขนาดเล็ก แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การวางแผนทางด้านการตลาดต้องมีระยะเวลาที่นานขึ้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลหรือเรียกว่าการทำวิจัยตลาดเป็นขั้นตอนสำหรับการหาความต้องการของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ธุรกิจค้าปลีกที่ชาวบ้านหรือผู้ไม่มีความรู้หากอ่านเรื่องราวที่เป็นภาษาทางการสามารถทำการวิจัยตลาดอย่างง่ายได้เช่นกันโดยการสำรวจอย่างไม่เป็นทางการแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าในเรื่องราคาที่ขายและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของสินค้า สำหรับการสอบถามนั้นควรใช้การสุ่มจากจำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่งโดยคาดคะเนจำนวนประชากรทั้งหมด จากนั้นการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นขั้นตอนที่จะต้องทำต่อเนื่องเพื่อการตอบสนองการทำธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าเพราะลูกค้าของธุรกิจค้าปลีกแต่ละประเภทมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

ขั้นตอนการพึ่งพาความรู้ของคนที่คุณเชื่อใจ

– คุณจะขายสินค้าให้ใคร?
– ลูกค้าเหล่านี้ต้องการอะไร?
– อะไรที่ทำให้สินค้าหรือบริการของคุณแตกต่างจากคู่แข่ง?
– กลยุทธทางการตลาดอะไรที่ทำให้สินค้าเป็นที่สนใจ?
– จะทำการตลาดเมื่อไหร่และบ่อยครั้งขนาดไหน?
– อีกหนึ่งปีคุณอยากให้บริษัทมีสภาพเป็นอย่างไร?

การวางแผนก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อความสำเร็จในภายภาคหน้า

12

แผนการตลาดเป็นสิ่งที่กำหนดการดำเนินการด้านการตลาดของธุรกิจค้าปลีก อาจกล่าวได้ว่าเป็นการกำหนดความอยู่รอด และความเจริญของธุรกิจ หากการวางแผนการตลาดไม่รัดกุม จะส่งผลกระทบต่อแผนดานการเงิน การผลิต ตลอดจนการจัดการ  ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า แผนการตลาดเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจที่ต้องมีและต้องทำยิ่งถ้าเป็นธุรกิจ SMEs ด้วยแล้วถ้านำมาปฏิบัติได้จริงสามารถติดตามผล ตลอดจนปรับเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์ สำหรับชาวบ้านที่จะเขียนแผนธุรกิจในส่วนของแผนการตลาดนั้นมีเทคนิคง่าย ๆ ในการเขียนที่สำคัญควรเขียนจากความเป็นจริงแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจเป็นการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของธุรกิจ  ขอบเขตของเจริญเติบโตทางธุรกิจแสดงขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ที่สำคัญที่สุดคือ ผู้ประกอบการจะต้องรู้สถานะของธุรกิจกล่าวคือธุรกิจเราทำอะไรมีจุดมุ่งหมายอย่างไรมีการกำหนดระยะเวลาสู่ความสำเร็จชัดเจน เช่นจะขายผ้าไหมควรทราบว่าจะขายให้ลูกค้ากลุ่มใดมีคู่แข่งไหมผ้าไหมเรามีอะไรที่ดีกว่าคู่แข่ง

การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลหรือเรียกว่าการทำวิจัยตลาดเป็นขั้นตอนสำหรับการหาความต้องการของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ธุรกิจค้าปลีกที่ชาวบ้านหรือผู้ไม่มีความรู้หากอ่านเรื่องราวที่เป็นภาษาทางการสามารถทำการวิจัยตลาดอย่างง่ายได้เช่นกันโดยการสำรวจอย่างไม่เป็นทางการแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าในเรื่องราคาที่ขายและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของสินค้า เช่นมีความพอใจในลายผ้าไหมหรือไม่ ชอบลายไหนมากท่สุด  ซื้อไปทำไม  ใส่ ในงานพิธีหรือไม่  สำหรับการสอบถามนั้นควรใช้การสุ่มจากจำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่งโดยคาดคะเนจำนวนประชากรทั้งหมด  จากนั้นการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นขั้นตอนที่จะต้องทำต่อเนื่องเพื่อการตอบสนองการทำธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าเพราะลูกค้าของธุรกิจค้าปลีกแต่ละประเภทมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเมื่อเราพบความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าควรการดำเนินการทางการตลาดอันใดก็ตามที่สามารถตอบสนองความต้องการนั้น เพราะขั้นตอนนี้เป็นการแสดงรายละเอียดของ  ลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใดที่จะซื้อสินค้าจากกิจการตลอดจนทราบปริมาณการซื้อและเป็นการนำเสนอขายเกี่ยวกับสินค้า วิธีการขายให้ตรงกับ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตลอดจนการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดกลยุทธ์ถ้าพูดแบบชาวบ้านคือหาทงที่จะทำอย่างไงให้คนที่จะซื้อ หันมาซื้อกับเราแทนที่จะไปซื้อกับคนอื่น  หรือผ้าแบบอื่น คิดออกมาก่อนเขียนลง  เพราะขั้นตอนแต่ละขั้นนั้นมีความสำคัญและสลับซับซ้อนมีความละเอียดอ่อน  จะต้องเขียนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อผู้อ่านจะได้เห็นถึงความพยายาม ตลอดจนความจริงใจของผู้เขียนหรือผู้เสนอ วิธีง่าย ๆ เขียนสรุปไว้ในเศษกระดาษก่อนที่จะเรียบเรียงร้อยถ้วยคำจัดพิมพ์

ความสำคัญของแผนธุรกิจ

ความสำคัญของแผนธุรกิจ

 

สวัสดีครับ สำหรับบล็อกนี้นั้นก็จะมาดำเนินการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง ๆ ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะใหญ่มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ สมควรเป็นอย่างยิ่งครับ ว่าการเริ่มต้นด้วยการจัดทำแผนธุรกิจนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างไม่มากก็น้อย และสิ่งเหล่านี้เอง Business Plan จึงนับว่าเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ

เพราะว่า Business Plan หรือแผนธุรกิจนั้น เป็นตัวที่จะสามารถจัดเรียงองค์ประกอบต่าง ๆ หรือการเตรียมการต่าง ๆ ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอน และยิ่งแน่ไปกว่านั้นคือเรื่องราวการทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ นั้น หากเราได้มีการไล่เรียงในเรื่องของแผนธุรกิจก่อน ก็จะทำให้การทำงานมีความง่ายดายมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองครับ

ยังไงก็แล้วแต่ในเรื่องของแผนธุรกิจเหล่านี้นั้น เป็นส่วนสำคัญอย่างมากครับ เพราะว่าแผนต่าง ๆ ในส่วนนี้นั้น จะช่วยรักษาเวลาได้เป็นอย่างดี ในการลงมือทำธุรกิจประเภทต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ง่ายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในเรื่องของแผนธุรกิจ นอกจากจะมีประโยชน์ตอนลงมือทำแล้ว ยังจะสามารถช่วยให้ผู้อื่นมองเห็นอนาคต หรือไม่เห็นอนาคตของธุรกิจได้ดีอีกด้วยครับ