สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเขียนแผนการตลาดที่ดี


การเริ่มต้นเขียนแผนการตลาดนั้นจะต้องทำความเข้าใจในธุรกิจให้ถ่องแท้ก่อนที่จะเริ่มเขียนแผนการตลาด เพราะจะช่วยให้เขียนแผนการตลาดออกมานั้นเป็นไปตามโครงสร้างของธุรกิจที่ถูกต้อง ฉะนั้นแล้วการเขียนแผนการตลาดให้ออกมาดูดีและสามารถนำไปใช้ได้จริงนั้น จะต้องเขียนให้สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้
1.มีแรงบันดาลใจ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเขียนแผนการตลาด โดยทำให้ผู้เขียนสามารถนำเสนอแผนการต่างๆออกมาได้เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสในธุรกิจได้อีกด้วย
2.มีความมุ่งมั่น เพราหากขาดความมุ่งมั่นก็จะทำให้ไม่สามารถนำเสนอแผนการตลาดให้ออกมาดีและเหนือกว่าคู่แข่งขันได้
3.มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล เพราะหากไม่มีสายตาอันกว้างไกลก็ไม่สามารถที่จะนำเสนอแผนการตลาดที่ดีได้
4.ต้องมีจุดที่แตกต่าง เพราะหากมีความคิดที่แตกต่างก็จะสามารถนำมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว
5.มีเวลาที่เหมาะสม เพราะหากมีเวลาที่เพียงพอก็จะช่วยให้คิดและวางแผนงานได้อย่างมีระบบ ไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูล การวิเคราะห์คู่แข่งและการวางแผนในเรื่องของงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกัน
6.มีความคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งในการเขียนแผนการตลาดที่ดีนั้น จะต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่างเจ้าของธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ
7.ต้องมีความสอดคล้องกับธุรกิจ เพราะจะทำให้ธุรกิจได้ประโยชน์มากที่สุด
8.ต้องมีความกล้า เพราะเป็นสิ่งสำคัญของการเขียนแผนการตลาดที่แตกต่างกับคู่แข่งได้ โดยจะต้องกล้าคิด กล้าวางแผนและกล้าที่จะทำ
9.มีงบประมาณที่เพียงพอ เพราะในการเขียนแผนการตลาดที่ดีนั้นจะต้องคำนึงถึงงบประมาณที่เหมาะสม และสามารถที่จะวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับงบประมาณนั้นๆรวมถึงสามารถทำให้เกิดประโยชน์จากการวางแผนมากที่สุด ซึ่งการเขียนแผนการตลาดและการวางแผนการตลาดที่ดี ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณที่มากแล้วจะประสบความสำเร็จเสมอไป แต่การใช้งบประมาณที่ฉลาดจะมีโอกาสประสบความสำเร็จยิ่งกว่าด้วย
ดังนั้นการเขียนแผนการตลาดที่ดีจะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ เพื่อจะช่วยให้ธุรกิจเหล่านั้นประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี หากมีการวางแผนที่ดีก็จะทำให้มีโอกาสที่ธุรกิจนั้นมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

ศึกษาขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการสร้างแผนการตลาดที่ดีเพื่อธุรกิจ


การดำเนินกิจการทางธุรกิจจำเป็นต้องคิดล่วงหน้าไว้ โดยการวางแผนการตลาด คือ แผนเพื่อหารายได้ในการดำเนินธุรกิจฉะนั้นแล้วจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแผนงานทางการตลาดจะช่วยให้สามารถมองเห็นแนวทางที่ถูกต้องและขั้นตอนการลงมือทำงานต่างๆได้ ซึ่งแผนการตลาดสามารถช่วยแยกแยะว่าลูกค้ากลุ่มใดคือกลุ่มเป้าหมายที่ดีที่สุดมีการเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทกับข้อมูลของอุตสาหกรรมและตลาด มีการติดตามผลลัพธ์เพื่อจะได้เรียนรู้ว่าอะไรที่ใช้ได้ผลบ้าง เพราะถ้าหากไม่มีแผนก็อาจเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่อาจไปไม่ถูกทิศทางก็ได้ ดังนั้นการสร้างแผนงานการตลาด ประกอบไปด้วย
1.กำหนดจุดยืนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมกับตลาดแล้วหรือยังราคา การขายสินค้าหรือบริการในปริมาณที่ทำให้กล่มลูกค้าเป้าหมายรู้สึกพอใจ การส่งเสริมการขายเป็นการสร้างมุมมองที่เหมาะสมสำหรับช่องทางต่างๆ และสถานที่ ซึ่งเป็นช่องทางการส่งสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายได้เพราหากเสนอสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมกับราคาแก่ลูกค้าได้ นั่นแสดงว่าบรรลุเป้าหมายที่ต้องการแล้ว
2.การพึงพาความรู้จากคนที่เชื่อใจได้ เช่นสมาชิกในครอบครัว เพื่อน พนักงาน หรือผู้เชี่ยวชาญ
3.การรับฟังลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต้องทราบว่าลูกค้ามีปฏิกริยาอย่างไรกับสินค้าของเรา ราคา บริการ การส่งสินค้า และอื่นๆ โดยการสอบถามทางโทรศัพท์ส่งแบบสำรวจไปทางอีเมล์ และควรจะมีการแจกของรางวัลบางอย่างเพื่อกระตุ้นให้มีผู้ตอบแบบสอบถามมามากๆ
4.การร่างแผนการ โดยการสรุปสภาพตลาดและเป้าหมายมีนโยบายที่เหมาะสมสำหรับตลาดค่าใช้จ่ายและทรัพยากร รวมทั้งวิธีการจัดสรรและอื่นๆ
5.การติดตามผล มีการประเมินผลลงไปในแผนการเพื่อใช้วัดผลกิจกรรมการตลาดว่าได้ผลหรือไม่ จากนั้นทำการทบทวนแนวทางใหม่
จะเห็นได้ว่าแผนธุรกิจมีความสำคัญมากสำหรับการเริ่มต้นและการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการทุกขนาด เพราะแผนธุรกิจจะถ่ายทอดความคิดของผู้ทำธุรกิจออกมาเป็นช่องทางแห่งโอกาสทางธุรกิจ แผนธุรกิจจะช่วยกำหนดทิศทาง รวมถึงชี้แนะขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อจะช่วยให้ธุรกิจมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและก้าวทันต่อการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบันนี้

จุดมุ่งหมายที่มีการวางแผนการตลาดตามที่คาดหวัง

การหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน

โดยใช้ปัจจัยต่างๆและมีเหตุผลเพื่อให้การดำเนินงานในอนาคตเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพที่สุด กระบวนการวางแผน คือ กระบวนการในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม องค์กรทั้งภายในและภายนอก วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คาดหวัง เพื่อให้องค์การเป็นและไปให้ถึงในอนาคต วิธีการเพื่อนำไปสู่จุดหมายที่ต้องการและการปฏิบัติที่คาดหวัง เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น สิ่งเหล่านี้คือกระบวนการในการวางแผน ซึ่งเป็นกระบวนการของการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทำอะไร อย่างไร มีการเลือกวัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการ และวิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นอย่างไร

แผนการตลาด เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่สุดต่อความสำเร็จของธุรกิจหนึ่งๆ ธุรกิจใดๆก็ตามที่ประสบผลสำเร็จในปัจจุบัน ล้วนแล้วแต่เป็นธุรกิจที่มีการวางแผนการตลาดอย่างดีเยี่ยม นอกจากจะมีแผนการตลาดแล้ว ธุรกิจเหล่านี้ยังมีวงรอบในการทบทวนแผนการตลาดอีกด้วย อย่างน้อยทุกๆสามเดือน แต่ถ้าจะให้ดีมีการทบทวนทุกๆเดือน การทบทวนแผนการตลาดอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ธุรกิจของท่านทราบว่า ท่านได้เดินทางไปตามเป้าหมายหรือไม่ แผนการตลาดควรจะถูกกำหนดเป็นแผนการตลาดที่ครอบคลุมระยะเวลาหนึ่งปี ในกรณีของธุรกิจขนาดเล็ก แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การวางแผนทางด้านการตลาดต้องมีระยะเวลาที่นานขึ้น

การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลหรือเรียกว่าการทำวิจัยตลาดเป็นขั้นตอนสำหรับการหาความต้องการของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ธุรกิจค้าปลีกที่ชาวบ้านหรือผู้ไม่มีความรู้หากอ่านเรื่องราวที่เป็นภาษาทางการสามารถทำการวิจัยตลาดอย่างง่ายได้เช่นกันโดยการสำรวจอย่างไม่เป็นทางการแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าในเรื่องราคาที่ขายและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของสินค้า สำหรับการสอบถามนั้นควรใช้การสุ่มจากจำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่งโดยคาดคะเนจำนวนประชากรทั้งหมด จากนั้นการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นขั้นตอนที่จะต้องทำต่อเนื่องเพื่อการตอบสนองการทำธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าเพราะลูกค้าของธุรกิจค้าปลีกแต่ละประเภทมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

ขั้นตอนการพึ่งพาความรู้ของคนที่คุณเชื่อใจ

– คุณจะขายสินค้าให้ใคร?
– ลูกค้าเหล่านี้ต้องการอะไร?
– อะไรที่ทำให้สินค้าหรือบริการของคุณแตกต่างจากคู่แข่ง?
– กลยุทธทางการตลาดอะไรที่ทำให้สินค้าเป็นที่สนใจ?
– จะทำการตลาดเมื่อไหร่และบ่อยครั้งขนาดไหน?
– อีกหนึ่งปีคุณอยากให้บริษัทมีสภาพเป็นอย่างไร?

การวางแผนก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อความสำเร็จในภายภาคหน้า

12

แผนการตลาดเป็นสิ่งที่กำหนดการดำเนินการด้านการตลาดของธุรกิจค้าปลีก อาจกล่าวได้ว่าเป็นการกำหนดความอยู่รอด และความเจริญของธุรกิจ หากการวางแผนการตลาดไม่รัดกุม จะส่งผลกระทบต่อแผนดานการเงิน การผลิต ตลอดจนการจัดการ  ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า แผนการตลาดเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจที่ต้องมีและต้องทำยิ่งถ้าเป็นธุรกิจ SMEs ด้วยแล้วถ้านำมาปฏิบัติได้จริงสามารถติดตามผล ตลอดจนปรับเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์ สำหรับชาวบ้านที่จะเขียนแผนธุรกิจในส่วนของแผนการตลาดนั้นมีเทคนิคง่าย ๆ ในการเขียนที่สำคัญควรเขียนจากความเป็นจริงแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจเป็นการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของธุรกิจ  ขอบเขตของเจริญเติบโตทางธุรกิจแสดงขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ที่สำคัญที่สุดคือ ผู้ประกอบการจะต้องรู้สถานะของธุรกิจกล่าวคือธุรกิจเราทำอะไรมีจุดมุ่งหมายอย่างไรมีการกำหนดระยะเวลาสู่ความสำเร็จชัดเจน เช่นจะขายผ้าไหมควรทราบว่าจะขายให้ลูกค้ากลุ่มใดมีคู่แข่งไหมผ้าไหมเรามีอะไรที่ดีกว่าคู่แข่ง

การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลหรือเรียกว่าการทำวิจัยตลาดเป็นขั้นตอนสำหรับการหาความต้องการของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ธุรกิจค้าปลีกที่ชาวบ้านหรือผู้ไม่มีความรู้หากอ่านเรื่องราวที่เป็นภาษาทางการสามารถทำการวิจัยตลาดอย่างง่ายได้เช่นกันโดยการสำรวจอย่างไม่เป็นทางการแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าในเรื่องราคาที่ขายและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของสินค้า เช่นมีความพอใจในลายผ้าไหมหรือไม่ ชอบลายไหนมากท่สุด  ซื้อไปทำไม  ใส่ ในงานพิธีหรือไม่  สำหรับการสอบถามนั้นควรใช้การสุ่มจากจำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่งโดยคาดคะเนจำนวนประชากรทั้งหมด  จากนั้นการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นขั้นตอนที่จะต้องทำต่อเนื่องเพื่อการตอบสนองการทำธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าเพราะลูกค้าของธุรกิจค้าปลีกแต่ละประเภทมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเมื่อเราพบความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าควรการดำเนินการทางการตลาดอันใดก็ตามที่สามารถตอบสนองความต้องการนั้น เพราะขั้นตอนนี้เป็นการแสดงรายละเอียดของ  ลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใดที่จะซื้อสินค้าจากกิจการตลอดจนทราบปริมาณการซื้อและเป็นการนำเสนอขายเกี่ยวกับสินค้า วิธีการขายให้ตรงกับ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตลอดจนการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดกลยุทธ์ถ้าพูดแบบชาวบ้านคือหาทงที่จะทำอย่างไงให้คนที่จะซื้อ หันมาซื้อกับเราแทนที่จะไปซื้อกับคนอื่น  หรือผ้าแบบอื่น คิดออกมาก่อนเขียนลง  เพราะขั้นตอนแต่ละขั้นนั้นมีความสำคัญและสลับซับซ้อนมีความละเอียดอ่อน  จะต้องเขียนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อผู้อ่านจะได้เห็นถึงความพยายาม ตลอดจนความจริงใจของผู้เขียนหรือผู้เสนอ วิธีง่าย ๆ เขียนสรุปไว้ในเศษกระดาษก่อนที่จะเรียบเรียงร้อยถ้วยคำจัดพิมพ์

ความสำคัญของแผนธุรกิจ

ความสำคัญของแผนธุรกิจ

 

สวัสดีครับ สำหรับบล็อกนี้นั้นก็จะมาดำเนินการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง ๆ ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะใหญ่มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ สมควรเป็นอย่างยิ่งครับ ว่าการเริ่มต้นด้วยการจัดทำแผนธุรกิจนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างไม่มากก็น้อย และสิ่งเหล่านี้เอง Business Plan จึงนับว่าเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ

เพราะว่า Business Plan หรือแผนธุรกิจนั้น เป็นตัวที่จะสามารถจัดเรียงองค์ประกอบต่าง ๆ หรือการเตรียมการต่าง ๆ ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอน และยิ่งแน่ไปกว่านั้นคือเรื่องราวการทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ นั้น หากเราได้มีการไล่เรียงในเรื่องของแผนธุรกิจก่อน ก็จะทำให้การทำงานมีความง่ายดายมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองครับ

ยังไงก็แล้วแต่ในเรื่องของแผนธุรกิจเหล่านี้นั้น เป็นส่วนสำคัญอย่างมากครับ เพราะว่าแผนต่าง ๆ ในส่วนนี้นั้น จะช่วยรักษาเวลาได้เป็นอย่างดี ในการลงมือทำธุรกิจประเภทต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ง่ายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในเรื่องของแผนธุรกิจ นอกจากจะมีประโยชน์ตอนลงมือทำแล้ว ยังจะสามารถช่วยให้ผู้อื่นมองเห็นอนาคต หรือไม่เห็นอนาคตของธุรกิจได้ดีอีกด้วยครับ