Category Archives: แผนธุรกิจ

การวางแผนก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจเพื่อความสำเร็จในภายภาคหน้า

12

แผนการตลาดเป็นสิ่งที่กำหนดการดำเนินการด้านการตลาดของธุรกิจค้าปลีก อาจกล่าวได้ว่าเป็นการกำหนดความอยู่รอด และความเจริญของธุรกิจ หากการวางแผนการตลาดไม่รัดกุม จะส่งผลกระทบต่อแผนดานการเงิน การผลิต ตลอดจนการจัดการ  ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า แผนการตลาดเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจที่ต้องมีและต้องทำยิ่งถ้าเป็นธุรกิจ SMEs ด้วยแล้วถ้านำมาปฏิบัติได้จริงสามารถติดตามผล ตลอดจนปรับเปลี่ยนได้ทุกสถานการณ์ สำหรับชาวบ้านที่จะเขียนแผนธุรกิจในส่วนของแผนการตลาดนั้นมีเทคนิคง่าย ๆ ในการเขียนที่สำคัญควรเขียนจากความเป็นจริงแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจเป็นการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของธุรกิจ  ขอบเขตของเจริญเติบโตทางธุรกิจแสดงขีดความสามารถในการบริหารจัดการ ที่สำคัญที่สุดคือ ผู้ประกอบการจะต้องรู้สถานะของธุรกิจกล่าวคือธุรกิจเราทำอะไรมีจุดมุ่งหมายอย่างไรมีการกำหนดระยะเวลาสู่ความสำเร็จชัดเจน เช่นจะขายผ้าไหมควรทราบว่าจะขายให้ลูกค้ากลุ่มใดมีคู่แข่งไหมผ้าไหมเรามีอะไรที่ดีกว่าคู่แข่ง

การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลหรือเรียกว่าการทำวิจัยตลาดเป็นขั้นตอนสำหรับการหาความต้องการของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ธุรกิจค้าปลีกที่ชาวบ้านหรือผู้ไม่มีความรู้หากอ่านเรื่องราวที่เป็นภาษาทางการสามารถทำการวิจัยตลาดอย่างง่ายได้เช่นกันโดยการสำรวจอย่างไม่เป็นทางการแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าในเรื่องราคาที่ขายและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของสินค้า เช่นมีความพอใจในลายผ้าไหมหรือไม่ ชอบลายไหนมากท่สุด  ซื้อไปทำไม  ใส่ ในงานพิธีหรือไม่  สำหรับการสอบถามนั้นควรใช้การสุ่มจากจำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่งโดยคาดคะเนจำนวนประชากรทั้งหมด  จากนั้นการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเป็นขั้นตอนที่จะต้องทำต่อเนื่องเพื่อการตอบสนองการทำธุรกิจให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าเพราะลูกค้าของธุรกิจค้าปลีกแต่ละประเภทมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเมื่อเราพบความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าควรการดำเนินการทางการตลาดอันใดก็ตามที่สามารถตอบสนองความต้องการนั้น เพราะขั้นตอนนี้เป็นการแสดงรายละเอียดของ  ลูกค้าเป้าหมายกลุ่มใดที่จะซื้อสินค้าจากกิจการตลอดจนทราบปริมาณการซื้อและเป็นการนำเสนอขายเกี่ยวกับสินค้า วิธีการขายให้ตรงกับ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายตลอดจนการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดกลยุทธ์ถ้าพูดแบบชาวบ้านคือหาทงที่จะทำอย่างไงให้คนที่จะซื้อ หันมาซื้อกับเราแทนที่จะไปซื้อกับคนอื่น  หรือผ้าแบบอื่น คิดออกมาก่อนเขียนลง  เพราะขั้นตอนแต่ละขั้นนั้นมีความสำคัญและสลับซับซ้อนมีความละเอียดอ่อน  จะต้องเขียนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อผู้อ่านจะได้เห็นถึงความพยายาม ตลอดจนความจริงใจของผู้เขียนหรือผู้เสนอ วิธีง่าย ๆ เขียนสรุปไว้ในเศษกระดาษก่อนที่จะเรียบเรียงร้อยถ้วยคำจัดพิมพ์

ความสำคัญของแผนธุรกิจ

ความสำคัญของแผนธุรกิจ

 

สวัสดีครับ สำหรับบล็อกนี้นั้นก็จะมาดำเนินการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง ๆ ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะใหญ่มากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ สมควรเป็นอย่างยิ่งครับ ว่าการเริ่มต้นด้วยการจัดทำแผนธุรกิจนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างไม่มากก็น้อย และสิ่งเหล่านี้เอง Business Plan จึงนับว่าเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจ

เพราะว่า Business Plan หรือแผนธุรกิจนั้น เป็นตัวที่จะสามารถจัดเรียงองค์ประกอบต่าง ๆ หรือการเตรียมการต่าง ๆ ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญ หรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอน และยิ่งแน่ไปกว่านั้นคือเรื่องราวการทำธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ นั้น หากเราได้มีการไล่เรียงในเรื่องของแผนธุรกิจก่อน ก็จะทำให้การทำงานมีความง่ายดายมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองครับ

ยังไงก็แล้วแต่ในเรื่องของแผนธุรกิจเหล่านี้นั้น เป็นส่วนสำคัญอย่างมากครับ เพราะว่าแผนต่าง ๆ ในส่วนนี้นั้น จะช่วยรักษาเวลาได้เป็นอย่างดี ในการลงมือทำธุรกิจประเภทต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ง่ายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในเรื่องของแผนธุรกิจ นอกจากจะมีประโยชน์ตอนลงมือทำแล้ว ยังจะสามารถช่วยให้ผู้อื่นมองเห็นอนาคต หรือไม่เห็นอนาคตของธุรกิจได้ดีอีกด้วยครับ